Subvenció

Es concedeix a Cooperativa de Informáticos, Coop. V. una subvenció, cofinançada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal al 100%, sotmesa al règim “de minimis”, a l’empara del Reglament (CE) 1988/2006, de la Comissió, de 25 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a les ajudes “de minimis”. Per açò, es fa pública el cofinançament d’aquesta entitat, Cooperativa de Informáticos, Coop. V. pel Fondo Social Europeu.